ZAKRES USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

DORADZTWO
I AUDYTY ŚRODOWISKOWE

 • analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych
 • audyt environmental due diligence (w zakresie środowiskowym)
 • monitorowanie zmian w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska i przedstawianie propozycji sposobu ich realizacji

DECYZJE
ŚRODOWISKOWE

 • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP) oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ)
 • nadzór nad procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZEZWOLENIA I ANALIZY
PRZYRODNICZE

 • uzyskanie zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt objętych ochroną
 • sporządzanie programów ochrony dzikich zwierząt w portach lotniczych
 • nadzór merytoryczny nad umowami ornitologicznymi oraz chiropterologicznymi przy inwestycjach punktowych

POZWOLENIA
I ZGŁOSZENIA

 • pozwolenia wodnoprawne
 • pozwolenie emisyjne na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
 • pozwolenia odpadowe (zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie)

WYBRANE INWESTYCJE WSPIERANE PRZEZ PM PREDEVELOPMENT

Katalog

usług środowiskowych

PM Predevelopment dział środowiskowy portfolio

PM Predevelopment

Dobry start inwestycji budowlanych

Kaja Sawicka
Kaja Sawicka
CEO & Head of PM Predevelopment

kaja.sawicka@projectmanagement.org.pl
+48 693 334 008